TTS Steel

 
 

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation).

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 20. marca 2020 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

Základné informácie

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť TTS-Steel, s.r.o. so sídlom Rakovo 92, 038 42, IČO: 50 576 615, ďalej len „Spoločnosť TTS-Steel“. Osobné údaje sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, jej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť. Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý používateľ služieb a produktov Spoločnosti TTS-Steel, vrátane vás. Spoločnosťou v zmysle nariadenia a zákona je Spoločnosť TTS Martin, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene. Údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu. Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené.


Pre aký účel spracovávame osobné údaje

1) na bežnú komunikáciu
2) na prevádzkovanie stránky www.tts-steel.sk

Osobné údaje, ktoré sa spracovávajú

Meno, telefónne číslo, poštová adresa, e-mailová adresa, IP adresa, cookies.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.

Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?

Spracúvané osobné údaje uchovávame v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú.
Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a majú náš produkt, spracovávame údaje po dobu trvania záruky. Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o informácie stiahnutím elektronických materiálov alebo o odber noviniek uchovávame od udelenia súhlasu do doby jeho odvolania, maximálne však 5 rokov. Následne Spoločnosť TTS-Steel zabezpečí bez likvidáciu (vymazanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona. Súhlas môžete odvolať napísaním na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Osobné údaje získané pomocou súborov cookie spracovávame po dobu 5 rokov.

Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracovávanie sa uskutočňuje prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení, ktoré zaručia bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
V tejto súvislosti je Spoločnosť TTS-Steel oprávnená spracúvaním vašich osobných údajov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nariadením a zákonom v mene Spoločnosti TTS-Steel. Tieto osoby sú naši spolupracovníci, sú preverení, majú prístup iba k tým údajom, ktoré potrebujú pre poskytnutie služby a len po nevyhnutne nutnú dobu.
V prípade, keď s nami budete komunikovať e-mailom, prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií.

Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť TTS-Steel spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame, alebo nám poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Týmto Vaším odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:
1) právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
2) právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
3) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
4) právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
5) právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
6) právo na prístup k svojim osobným údajom
7) v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
8) právo “byť zabudnutý”, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť

Ako si uplatniť práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov?

Uplatňovať si svoje práva alebo klásť otázky aké osobné údaje o Vás spracovávame môžete na základe žiadosti zaslanej priamo spoločnosti TTS-Steel na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo poštovú adresu spoločnosti.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä ak sa bude opakovať viac ako 3x ročne, bude každá ďalšia žiadosť spoplatnená poplatkom 20 eur (poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie a uskutočnenie požadovaného opatrenia). V prípade nezaplatenia poplatku môže Spoločnosť TTS-Steel odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti musí Spoločnosť TTS-Steel v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môže Spoločnosť TTS-Steel požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa.

Ak Spoločnosť TTS-Steel Vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať priamo.

Súbory cookies

Spoločnosť TTS-Steel používa na svojich webových stránkách súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného tlačítka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve webovej lokality. Čo sú Cookies, ako ich spravovať a vymazať nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás neváhajte kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 2020 TTS-Steel, s.r.o. | +421 43 329 44 66tts@tts-steel.sk | Kovovýroba